Документација

У случају смрти закупца гробног мјеста, право коришћења гробног мјеста има лице које је проглашено његовим законским наследником.

Копија правоснажног рјешења о наслеђивању (оригинал или овјерена копија) или Изјава законских наследника овјерена код нотара уз Захтјев за пренос права коришћења – закуп гробног мјеста и фотокопија личне карте, може се доставити у архиву Предузећа у улици 8.марта бб радним данима од 7:00 до 15:00 часова.

Пренос права коришћења – Закупа

Општа документација

Слободан приступ информацијама

Регулатива

Цјеновници

Путни налози - Предсједнички избори 2023